อำเภอปากเกร็ด มอบพัฒนาชุมชน และสถาบันอาหาร ยกระดับเมนูอาหาร OTOP รสไทยแท้  โปรโมทการท่องเที่ยว

01นายอำเภอปากเกร็ด มอบป้ายอาหารพื้นถิ่นเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ยกระดับอาหารพื้นถิ่นในตำบลเกาะ เกร็ด 3 หมู่บ้าน 3 สำรับ รวม 15 เมนู เสริมทัพการท่องเที่ยว มอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเ กร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่น(OTOP รสไทยแท้) ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

 

00นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด

นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เผยว่า ทางอำเภอปากเกร็ดได้รับงบประมาณ จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาหารพื้น ถิ่น(OTOP รสไทยแท้) ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จึงได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมช นอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานพัฒนามาตรฐ านอาหาร และบุคลากรในวิชาชีพอุตสาหกรรมอ าหาร  ให้เป็นหน่วยงานดำเนินงาน เกี่ยวกับตำรับมาตรฐานอาหารรสไท ยแท้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภั ณฑ์ในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น สร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปรุง และผลิตอาหารพื้นถิ่นให้มีมาตรฐ านสะอาด ปลอดภัย ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะด้านอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านให้เป็นสำรับเม นูต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นจำนวน 3 สำรับ สำรับละ 5 เมนู รวม 15 เมนู จาก 3 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด

08อบรมอาหารพพื้่นถิ่นเกาะเกร็ด4

“รายการสำรับอาหารพื้นถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 เมนู ของบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ได้แก่     ยำสาวมอญ แกงหมูสว่างอารมณ์ เกาเหลามอญ ทอดมันหน่อกะลา และขนมครกนางละคร  ของบ้านวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 6 ได้แก่ แกงกระเจี๊ยบ  น้ำพริกตอแหล  ต้มส้มปลาตะเพียน  แกงเลียงหน่อกะลา  และข้าวเหนียวหัวหงอก  และของบ้านโอ่งอ่าง หมู่ที่ 7 ได้แก่ แกงส้มหน่อกะลา แกงเลียงวุ้นเส้น แกงเผ็ดกล้วยน้ำว้า พริกกะเกลือ และข้าวต้มน้ำวุ้นสาคู  โดยสถาบันอาหารได้ส่งผู้เชี่ยวช าญมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพั ฒนาอาหารให้เป็นสำรับมาตรฐานที่ แสดงถึงสูตรการปรุงอาหารที่ได้ม าตรฐาน(Standard Recipe) ทั้งส่วนผสม น้ำหนัก ปริมาณ วิธีการเตรียม การปรุง และระยะเวลา สุขลักษณะในการปรุงอาหารให้สะอา ด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการคิดคำนวณต้นทุน ราคาขายต่อเมนูอาหาร และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างวิทยากรในชุมชน (Train the Trainer) ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการป รุงอาหาร ผมเชื่อมั่นว่า ในอนาคตเมนูดังกล่าวจะเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งสร้างสีสันให้กิจกรรมการท่อ งเที่ยวในเกาะเกร็ดในฐานะเป็นแห ล่งเรียนรู้อาหารพื้นถิ่น สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน”  นายไกรธวัช กล่าว

04อาหารพื้นถิ่น บ้านโอ่งอ่าง หมู่ที่ 7

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหารได้เริ่มดำเนินกิจกร รมดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาค ม ที่ผ่านมา เริ่มจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินก ารในหมู่บ้านเป้าหมาย 3หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด ประกอบด้วยบ้านมอญ หมู่ที่ 1  บ้านวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 6 และบ้านโอ่งอ่าง หมู่ที่ 7 เพื่อค้นหาเมนูพื้นถิ่นและประชุ มทำความเข้าใจกับแกนนำชุมชน จากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การคัดเลือกเมนูอาหารพื้นถิ่น และสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่น 1 สำรับ หมู่บ้านละ 5 เมนู(อาหารคาว 4 เมนู และอาหารหวาน 1 เมนู)  โดยผ่านการชิมและประเมินผลจากค ณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหา ร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านรสชาติ การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นส่วน ผสม ใช้กรรมวิธีการปรุงในวิถีพื้นบ้ าน เป็นอาหารอยู่คู่กับชุมชนมาเป็น เวลานาน และเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงอัตลัก ษณ์ของท้องถิ่น

ล่าสุดวันนี้(7 ส.ค. 61) ได้จัดให้มีพิธีมอบป้ายแหล่งสาธิ ตการปรุงอาหารพื้นถิ่น(OTOP รสไทยแท้)  และมอบป้ายประกาศนียบัตรให้แก่ตั วแทนบุคลากร 3 หมู่บ้าน  ที่ผ่านการอบรมสุขลักษณะในการป รุงอาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ทั้งผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการก ารสร้างวิทยากรในชุมชน (Train the Trainer) มีแกนนำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในแต่ละชุมชนเข้าร่วม รวมไม่น้อยกว่า 90 คน โดยนายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยนางรัตนา  ชูยอด พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ ด จ.นนทบุรี และนางสาวอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุต สาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s