รายการดีๆมีสาระฯ นำเสนอทาง ททบ.5 โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

รายการดีมีสาระฯ นำเสนอทาง ททบ.5 โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่”

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคคลต้นแบบเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้จริงรู้ลึก และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตนเอง และ ครัวเรือน จนประสบความสำเร็จ ในการทำการเกษตร เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการดำเนินชีวิตตามหลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เช่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

นายคำพันธ์ เหล่าวงษี ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ


นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ศูนย์กสิกรรมมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

นายธีระ วงษ์เจริญ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) อ.เมือง จ.จันทบุรี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ


นายบุญส่ง มาตขาว ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านนายบุญส่ง มาตขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ


นายพัฒน์ อภัยมูล ปราชญ์เกษตรอินทรีย์แห่งบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เครา และข้อความ


นายมโน ชำนาญกิจ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมธรรมชาติไทย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ


นายสุพจน์ โคกมณี ศูนย์เรียนรู้การดำรงชีวิตเกษตรพอเพียง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ติดตามรับชมได้ในรายการเกษตรสนามเป้า ทาง ททบ. 5 
ชมย้อนหลัง ใน youtube และ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.opsmoac.go.th/sustainable_agri-home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s