SACICTต่อยอดความงดงามของงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงานSACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ต่อยอดความงดงามของคุณค่าแห่งงานนวัตศิลป์ จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” ถ่ายทอดชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จากหอนิทรรศการของ SACICTพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดการส่งเสริมศิลปาชีพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ผลงานปักโบราณ (ชุดโขน-ละคร) ของ“นางสมคิด หลาวทอง” หรือ “แม่เปี๊ยก” ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2560พร้อมตอกย้ำภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เปิดฉากให้ผู้สนใจได้ยลโฉมที่ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2562นี้

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และข้อความ
สำหรับปี 2562  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019”การจำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากรูปแบบเพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาไทย มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT อย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดแสดงครั้งที่ 1 ณ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม ได้รับผลตอบรับไปในทิศทางที่ดีมากSACICT จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 ขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะจัดแสดง ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICTเป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสานคุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทยและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

การจัดแสดง กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยSACICT จึงมีความยินดีอย่างยิ่งในการนำเสนอความงามของงานส่งเสริมศิลปาชีพไทยผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชจริยาวัตรที่งดงามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นความเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ถึงพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพและความจำเป็นของการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และยังแสดงถึงการใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของราษฎร รวมทั้ง พระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงสืบไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

อีกทั้งกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2ถือเป็นอีกหนึ่งการจัดแสดงที่สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญาไทยได้เป็นอย่างดี โดยภายในงานได้รวบรวมผลงานหัตถศิลป์ที่ถ่ายทอดโดย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เอาไว้มากมาย อาทิ บาตรน้ำมนต์ลายวิจิตร, ซอสามสายรวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT อาทิ Collective Item ทศกัณฑ์, ผลงาน Art Tpy, ผลงานโขลง จากบ้านเบญจรงค์บางช้าง, ฟักทองดุนลายดอกไม้ (Pumpkin Flower Motif), ขันโอ งานเขียนลวดลายด้วยรักสี, ราชสีห์ แผ่นทองแดงตกแต่งจากศิลปะอังกอร์ ฯลฯและอีกหนึ่งความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความวิจิตรอลังการของการแสดงนาฎยศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า อย่าง ผลงานปักโบราณ(ชุด-ละคร) “โขน – KHON”ถ่ายทอดโดย “นางสมคิด หลาวทอง” ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2560

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
“นางสมคิด หลาวทอง” หรือ “แม่เปี๊ยก” ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2560ผู้เปรียบเสมือนแม่ครูที่เป็นต้นแบบให้ความรู้ด้านงานปักชุดโขน-ละคร ทั้งยังเป็นผู้ผลักดันให้งานปักชุดโขน-ละคร ได้รับการสานต่อเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนเขียนนิวาสน์ชุมชนเก่าแก่ในย่านบางลำพู บนถนนพระสุเมรุ ซึ่งในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 2 จะจัดแสดงงานปักโบราณ (ชุดโขน-ละคร) ของแม่เปี๊ยก ในชุด “ยืนเครื่องนาง”ตามแบบฉบับของกรมศิลปากรที่มีความสวยงาม ละเอียดอ่อน อนุรักษ์ความงามตามมาตรฐานละครรำของกรมศิลปากรไว้อย่างครบถ้วนโดยชุด “ยืนเครื่องนาง”ที่นำมาจัดแสดงใน SACICT Mobile Gallery 2019 นี้ เป็นชุดที่จัดแสดงในหอนิทรรศการโขน 1 ใน 6                หอนิทรรศการของ SACICT ที่ไม่เพียงถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของงานหัตถศิลป์ไทย แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวความผสมกลมกลืนทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรายละเอียดที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการแสดงโขนในแต่ละประเทศไว้โดยละเอียดตั้งแต่จุดกำเนิดร่วมของการแสดงในแต่ละชนชาติ จนถึงมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างฉายภาพการเป็น “วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” อย่างสง่างาม


“นิทรรศการเทิดพระเกียรติของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงผลงานนวัตศิลป์งานปักโบราณชุดโขน-ละคร ของแม่เปี๊ยกในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019จะช่วยสะท้อนภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ (SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre) ของ SACICT ให้เป็นที่ประจักษ์ และผลงานนวัตศิลป์ทุกชิ้นภายใต้แนวคิด ‘Sense of Siam’ จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานไทย ได้ร่วมสืบสานทักษะความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า ฟื้นฟูภูมิปัญญาในอดีตต่อยอดสู่ผลงานชิ้นใหม่ พร้อมทั้งรักษางานศิลปหัตถกรรมไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย” นางสาวแสงระวี กล่าวทิ้งท้าย

กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019ครั้งที่ 2 จะจัดแสดง ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 และ SACICT จะนำความงดงามแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทยไปอวดโฉมให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชม อีกทั้งสิ้น2 ครั้ง ได้แก่
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

ครั้งที่ 3 จัดแสดงที่ อาคารจัตุรัสจามจุรีระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 4 จัดแสดงที่ บ้านนครใน จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sacict.or.th , Facebook Page : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) http://www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289

นำเสนอข่าวโดยบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง โทร. 096-916-3642 หรือ 02-553-3160-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s