SACICT สานต่องาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ครั้งที่ 3

SACICT สานต่องาน  “SACICT Mobile Gallery 2019” ครั้งที่ 3

ชมนิทรรศการถ่ายทอดการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในอาเซียน

พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ การสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่าในงาน SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” ที่จะมา ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมที่เชื่อมโยงความร่วมมือในอาเซียน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (SACICT Archive) เชิญผู้สนใจร่วมสัมผัสศิลปหัตถกรรม ณ โถงอาคารสำนักงาน ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี  ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562  นี้

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life’s Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

            ทั้งนี้ SACICT จึงได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” เป็นการจำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” เพื่อสะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากรูปแบบซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการวางรากฐานงานศิลปาชีพให้เจริญงอกงามทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาไทย มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT อย่างใกล้ชิด

ในภาพอาจจะมี 4 คน

          โดยงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดแสดง 2 ครั้งที่ผ่านมาคือที่ไอคอนสยาม และอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ณ  อาคารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. นอกจากมีผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT ยังสามารถชื่นชมผลงานการถ่ายทอดทักษะเชิงช่าง และความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านงานหัตถศิลป์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) พร้อมทดลองสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (SACICT Archive) และหนังสือองค์ความรู้ต่างๆ ที่ SACICT รวบรวมมาให้ทุกคนได้ศึกษาในงานนี้อีกด้วย

นางอัมพวัน พิชาลัย กล่าวต่ออีกว่า SACICT ได้ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม (SACICT Arts & Crafts Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง SACICT เตรียมเปิดตัว ระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม หนึ่งกลไกสำคัญในการร่วมรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมอย่างยั่งยืน ที่ทาง SACICT มุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดระยะเวลาการทำงาน 4 ปี

 “SACICT Archive” เป็นการพัฒนารูปการศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลของงานหัตถศิลป์ งานนวัตศิลป์ ที่ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์โดย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และนักออกแบบ  รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และชุมชนหัตถกรรม ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์ ตลอดจนสื่อหนังสือและสื่อวีดิทัศน์ที่ SACICT ได้จัดทำเพื่อบริการองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมแก่สังคม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกมุมโลก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ตาราง และสถานที่ในร่ม

โดย “SACICT Archive” ให้บริการข้อมูล และองค์ความรู้ใน 5 หมวดหมู่ด้วยกันคือ ครู และทายาทฯ หัตถศิลป์ไทย นวัตศิลป์ไทย ชุมชนหัตถกรรม/พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และสื่อสิ่งพิมพ์/วีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ในกระบวนการ และในชิ้นงานศิลปหัตถกรรม เป็นจุดเริ่มต้นของพลังสร้างสรรค์ให้งานศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการศึกษา การสร้างคุณค่าแก่ผลงานหัตถศิลป์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ งานออกแบบ งานด้านวิชาการ รวมไปถึงการคิดค้นนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์  นับเป็นการนำองค์ความรู้เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งแก่งานศิลปหัตถกรรมไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ”

SACICT Archive จึงเป็นการวางระบบและฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติ ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน สามารถนำ Data Analytic ไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสกับกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 ครั้งที่ 3 จะจัดแสดง ณ  อาคารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sacict.or.th , Facebook Page : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) http://www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289

นำเสนอข่าวโดยบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง โทร. 096-916-3642 หรือ 02-553-3160-3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s